หน้าเว็บ

แผน PBL อนุบาลหนองสะแกสน

Topic: เรียนรู้เขียนแผน PBL

เป้าหมายความเข้าใจ

  1. บอกชนิดของพันธุ์ยางและลักษณะของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

  2. บอกและอธิบายถึงประโยชน์ของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

  3. บอกวิธีการปลูกยางพาราได้ถูกต้อง

  4. บอกวิธีขยายพันธุ์ยางได้ถูกต้องวันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

mind mapping (เนื้อหาครู)


ภูมิหลัง
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิต และส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก ดังนั้นยางพาราจึงเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้กับประเทศไทย
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสนมีพื้นที่จำนวน 33 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ว่างเป็นจำนวนมากซึ่งเหมาะแก่การปลูกยางพารา และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการปลูกยางพารา การเตรียมการในการปลูก การคัดเลือกพันธุ์ยางที่ดี การดูแลและบำรุงรักษา การกำจัดวัชพืช การขยายพันธุ์พืช และการสร้างรายได้จากผลผลิต และศึกษาทุกกระบวนการของการปลูกยางพารา ตลอดจนได้ศึกษาประโยชน์และโทษของยางพารา
เป้าหมายความเข้าใจ
  1. บอกชนิดของพันธุ์ยางและลักษณะของต้นยางพาราได้ถูกต้อง
  2. บอกและอธิบายถึงประโยชน์ของต้นยางพาราได้ถูกต้อง
  3. บอกวิธีการปลูกยางพาราได้ถูกต้อง
  4. บอกวิธีขยายพันธุ์ยางได้ถูกต้อง