หน้าเว็บ

แผน PBL อนุบาลหนองสะแกสน

Topic: เรียนรู้เขียนแผน PBL

เป้าหมายความเข้าใจ

  1. บอกชนิดของพันธุ์ยางและลักษณะของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

  2. บอกและอธิบายถึงประโยชน์ของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

  3. บอกวิธีการปลูกยางพาราได้ถูกต้อง

  4. บอกวิธีขยายพันธุ์ยางได้ถูกต้องวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น